مشاوره تأیید صلاحیت

مواد ۱۳، ۸۵ و ۹۱ قانون کار به ایمنی کار و نیروی انسانی تاکید دارد که در راستای اجرای این مواد آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری توسط شورای عالی حفاظت فنی و به استناد سه ماده قانونی مذکور تدوین شده است.

بر اساس آیین نامه تعیین صلاحیت ایمنی امور پیمانکاری مصوب شورای عالی حفاظت فنی، تمام پیمانکاران باید متناسب با نوع فعالیت نسبت به رعایت ملاحظات ایمنی، شناسایی مخاطرات و ارزیابی ریسک، بکارگیری مسئولین ایمنی و فراگیری آموزش های ایمنی توسط کارگران و کارفرمایان اقدام کنند.

در همین راستا، با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مصوبه هیأت وزیران، جزء (۱۳) به بند الف ماده (۸) آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات الحاق شد تا دریافت گواهی تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت کار الزام آور شود.

ما در این راه همراه شما خواهیم بود.